Všeobecné obchodné podmienky

Penziónu pri rybníku vo Veľkej Pake

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre Zmluvy o ubytovaní,  ako aj pre všetky ďalšie služby a dodávky Penziónu poskytované pre zákazníka.

2. Podmienky upravujúce vzťahy medzi zákazníkom a poskytovateľom odlišne od týchto všeobecných obchodných podmienok ako aj obchodné podmienky zákazníka sa použijú len v prípade, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zákazníkom a poskytovateľom.

 I.1 Vymedzenie základných pojmov

1. Poskytovateľom sa rozumie: Penzión pri rybníku na adrese Veľká Paka 390 prevádzkovaný spoločnosťou RETLAKO, s.r.o., IČO: 36259748, sídlo:  Čukárska Paka 430 930 51 Veľká Paka,

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 52948/B (ďalej aj ako „Poskytovateľ“).

2. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať alebo využíva služby poskytovateľa vo svoj prospech alebo pre tretiu osobu a za tým účelom uzatvára s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb.

3. Garantovanou objednávkou sa rozumie, taká objednávka služieb, pri ktorej zákazník poskytol, platbu vopred,  na úhradu služieb poskytovaných Poskytovateľom, alebo objednávka o ktorej Poskytovateľ jednostranne písomne rozhodne, že ide o garantovanú objednávku.

4. Zmluvou o ubytovaní sa rozumie právo zákazníka, aby mu poskytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu alebo na dobu vyplývajúcu z účelu ubytovania v penzióne, za čo je zákazník (ubytovaný) povinný zaplatiť Poskytovateľovi  cenu vo výške a v lehotách určených týmito obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom.

5. Ubytovacím poriadkom sa rozumie ubytovací poriadok zverejnený poskytovateľom na jeho webovom sídle.

6. Skupinovou objednávkou sa rozumie objednávka ubytovania pre viac ako 15 osôb.

I.2 Uzatváranie zmlúv, zmluvné strany

1. Objednávku na poskytovanie služieb Poskytovateľom môže zákazník vykonať osobne, telefonicky, písomne, alebo elektronicky. Zmluva vzniká potvrdením objednávky na poskytovanie služieb Poskytovateľom, pričom objednávka sa považuje za potvrdenú  e-mailom, alebo cez rezervačný formulár na webovom sídle Poskytovateľa ale cez ubytovacie portály ak tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú  inak.

2. Zmluva medzi zákazníkom a Poskytovateľom môže vzniknúť aj uzatvorením nasledovných osobitných písomných zmlúv: Zmluvy o ubytovaní, Zmluvy na podujatia, pričom v takom prípade sa použijú tieto obchodné podmienky na všetky právne vzťahy, ktoré nebudú upravené v uvedených písomných zmluvách.

3. Zmluvnými stranami sú Poskytovateľ a zákazník. Zákazník, ktorý uzavrel s poskytovateľom zmluvu v prospech tretej osoby, zodpovedá Poskytovateľovi ako spoludlžník za úradu služieb poskytnutých tejto tretej osobe Poskytovateľom, iba ak sa Poskytovateľovi preukáže písomným vyhlásením, resp. splnomocnením na uzavretie zmluvy.

II. Ubytovacie služby

II.1 Všeobecné ustanovenia

1. Ubytovaný zákazník má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory penziónu a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.

2. Poskytovateľ je povinný odovzdať zákazníkovi (ubytovanému) priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.

3. Ubytovaný zákazník je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu Poskytovateľa vykonávať žiadne zmeny.

II.2 Individuálne ubytovanie

1. Zmluva vzniká potvrdením objednávky zákazníka Poskytovateľom v zmysle článku I.2 ods. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok vrátane telefonického potvrdenia objednávky, e- mailového potvrdenia, alebo cez rezervačný formulár na webovom sídle Poskytovateľa ale cez ubytovacie portály,  prípadne uzatvorením osobitnej zmluvy v zmysle čl. I.2 ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

2. Dohodnutá cena, ktorú je zákazník povinný zaplatiť ako aj ceny za dohodnuté služby Poskytovateľa vyplývajú z potvrdenia objednávky. Pokiaľ nebolo zo strany Poskytovateľa potvrdené inak, platia ceny prístupne na  webovej stránke poskytovateľa. Zákazník je povinný za ubytovanie a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné, resp. dohodnuté ceny.

3. V prípade, ak sa osoby, v prospech ktorých bola uzatvorená zmluva o ubytovaní neubytujú v penzióne najneskôr do 18.00 hod. dohodnutého dňa príchodu, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

4. Storno poplatky.
Poskytovateľ je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky
-          Zrušenie rezervácie ubytovania  pred nástupom     -              100% z ceny ubytovania

5. Cena ubytovania zahŕňa daň z pridanej hodnoty.

II.3 Odovzdanie a vrátenie izby (CHECK IN  a  CHECK OUT)

1. Zákazníkov má právo užívať jemu vyhradené priestory na ubytovanie (izbu) a spoločné priestory od 12.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu (check in).

2. Zákazník je povinný odovzdať priestory vyhradené na ubytovanie prevádzkovateľovi v deň skončenia ubytovania, najneskôr do 10:00 hod. (check out) tohto dňa. V prípade oneskoreného odovzdania priestorov vyhradených na ubytovanie z akéhokoľvek dôvodu, je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu nasledovne:

a. do 18.00 hod. dňa odjazdu (check-out) je poskytovateľ  oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50 % plnej ceny ubytovania za izbu a deň,
b. od 18.00 hod. dňa odjazdu (check-out) ) je poskytovateľ oprávnený požadovať  zmluvnú pokutu vo výške 100 % plnej ceny ubytovania za izbu a deň.
3. Zákazník je povinný odovzdať izbu v stave ako ju prevzal.

III Odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa

1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v nasledovných prípadoch:

a. v prípade omeškania plnenia akejkoľvek povinnosti zákazníkom,

b. v prípade porušenia povinnosti zákazníkom,

c. v prípade, ak sa zákazník správa v zariadení nevhodným spôsobom, proti dobrým mravom, ruší ubytovací poriadok, alebo jeho konaním vzniká alebo vznikla poskytovateľovi škoda,

d. vyššia moc,

e. v prípade, že nastanú iné okolnosti bez zavinenia poskytovateľa, ktoré robia plnenie zmluvy nemožným,

f. zákazník ohrozuje prevádzku penziónu, bezpečnosť osôb, alebo poškodzuje dobré meno zariadenia.

2. Pri odstúpení poskytovateľa od zmluvy, zaniká zmluva od oznámenia odstúpenia zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom.

IV. Náhrada škody

1. Prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo, ktoré boli za tým účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému z pracovníkov prevádzkovateľa.

2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti  poskytovateľ nezodpovedá.

3. Poskytovateľ zásadné nepreberá veci do úschovy.

4. Poskytovateľ prenecháva zákazníkovi miesto na odstavenie motorového vozidla bezodplatne, pričom nezodpovedá podľa ust. § 435 Občianskeho zákonníka. Tiež neposkytuje služby stráženého parkoviska a nepreberá motorové vozidlo ani jeho príslušenstvo do úschovy.

5. Právo poskytovateľa na náhradu škody nie je dotknuté jednotlivými ustanoveniami o povinnosti zákazníka uhradiť zmluvnú pokutu.

V. Ostatné

1. Zákazník nie je oprávnený priniesť do zariadenia domáce zviera.

2. Čas nočného kľudu je od 22:00 do 6:00 hod.

VI. Doručovanie

1. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, sa účastníci zaväzujú doručovať prednostne elektronicky alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo doplnenia zmluvy sú možné iba vo forme písomných dodatkov, v prípade objednávok, rezervácii, alebo žiadostí sa stávajú platnými a účinnými až písomným potvrdením poskytovateľa.

2. Súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je ubytovací poriadok penziónu  a cenník, ktoré sú prístupné na  webovom sídle poskytovateľa.

3. Ubytovací poriadok dopĺňa a špecifikuje niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Platobné miesto je prevádzka penziónu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak. V prípade úhrad na bankový účet poskytovateľa, sa úhrada považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa.

5. Vo všetkých vzťahoch ako aj sporoch je rozhodné slovenské právo a zmluvné strany si dohodli právomoc slovenského súdu. Zmluvné strany vylučujú použitie Viedenského dohovoru.

Vo veľkej Pake   10.10.2022

Milan Žilinský

konateľ spoločnosti